OPTIMA ENERGIA

MISSIÓ
Aportar als nostres clients les millors condicions del mercat en l'adquisició d'energia, una optimització en els seus consums i una major eficiència en les seves instal·lacions,donant resposta a totes les necessitats energètiques actuals i futures.

VISIÓ
Consolidar el nostre lideratge en l'assessorament energètic a grans consumidors industrials per augmentar el poder de negociació d'energia davant les comercialitzadores i seguir acumulant experiència en mesures d'eficiència per optimitzar els costos i consums dels nostres clients, per al desenvolupament d'una societat més sostenible essent energèticament respectuosa.

VALORS
Proximitat: Estem on els nostres clients estan.
Confiança: Basada en una relació estreta d'entesa
Independència: De qualsevol agent de mercat, comercialitzadora o instal·lador
Coneixement: Dels mercats energètics nacionals i internacionals i de les regulacions que d'ells es derivin.
Cohesió: Tant externa com interna, la complicitat i cooperativitat són fonamentals.
Motivació: Vam gaudir de la nostra feina i ens enorgullim veure els fruits d'una bona gestió..